Lệnh Git hữu dụng và ý nghĩa của chúng: http://techtalk.vn/lenh-git-huu-dung-va-y-nghia-cua-chung.html SOLID – 5 nguyên tắc của thiết kế hướng đối tượng: http://techtalk.vn/solid-5-nguyen-tac-cua-thiet-ke-huong-doi-tuong.html Building Real-time Apps with Websockets & Server-Sent Events: https://www.sitepoint.com/real-time-apps-websockets-server-sent-events/ Học REACT/REDUX qua ví dụ thực tế: Khởi tạo project: http://techtalk.vn/hoc-reactredux-qua-vi-du-thuc-te-khoi-tao-project.html … 1,914 total views, 1 views today

1,914 total views, 1 views today

Hướng dẫn: JavaScript Modules http://techtalk.vn/huong-dan-javascript-modules.html Series Javascript Sida – Cùng làm quen và nghịch ES6: http://techtalk.vn/series-javascript-sida-cung-lam-quen-va-nghich-es6.html … 2,600 total views, 2 views today

2,600 total views, 2 views today

Thiết kế RESTful APIs: http://techtalk.vn/thiet-ke-restful-apis.html The Basics of REST and RESTful API Development: http://www.hongkiat.com/blog/rest-restful-api-dev/ 50 dòng lệnh Linux cần biết: http://techtalk.vn/50-dong-lenh-linux-can-biet.html Thao Tác Với Dòng Lệnh Trong Terminal: http://techtalk.vn/thao-tac-voi-dong-lenh-trong-terminal.html … 2,898 total views, no views today

2,898 total views, no views today

Tài nguyên lập trình web mới nhất năm 2016: http://techtalk.vn/tai-nguyen-lap-trinh-web-moi-nhat-nam-2016.html 14 Best Free css scrollbar style for blogger 2015:  http://www.pakmax.net/2014/08/14-best-free-css-scrollbar-style-for.html 8 hàm CSS siêu hay:  http://techtalk.vn/8-ham-css-sieu-hay.html Tìm hiều về các length unit phổ biến trong CSS:  http://techtalk.vn/tim-hieu-ve-cac-length-unit-pho-bien-trong-css.html Học Sass trong 15 phút:  http://techtalk.vn/hoc-sass-trong-15-phut.html 5 Responsive Design Pitfalls and How to […]

2,118 total views, 2 views today