Notes for Development

  • Lệnh Git hữu dụng và ý nghĩa của chúng:

http://techtalk.vn/lenh-git-huu-dung-va-y-nghia-cua-chung.html

  • SOLID – 5 nguyên tắc của thiết kế hướng đối tượng:

http://techtalk.vn/solid-5-nguyen-tac-cua-thiet-ke-huong-doi-tuong.html

  • Building Real-time Apps with Websockets & Server-Sent Events:

https://www.sitepoint.com/real-time-apps-websockets-server-sent-events/

  • Học REACT/REDUX qua ví dụ thực tế: Khởi tạo project:

http://techtalk.vn/hoc-reactredux-qua-vi-du-thuc-te-khoi-tao-project.html

1,663 total views, 2 views today

Trả lời