Notes for HTML & CSS

  • Tài nguyên lập trình web mới nhất năm 2016:

http://techtalk.vn/tai-nguyen-lap-trinh-web-moi-nhat-nam-2016.html

  • 14 Best Free css scrollbar style for blogger 2015: 

http://www.pakmax.net/2014/08/14-best-free-css-scrollbar-style-for.html

  • 8 hàm CSS siêu hay: 

http://techtalk.vn/8-ham-css-sieu-hay.html

  • Tìm hiều về các length unit phổ biến trong CSS: 

http://techtalk.vn/tim-hieu-ve-cac-length-unit-pho-bien-trong-css.html

  • Học Sass trong 15 phút: 

http://techtalk.vn/hoc-sass-trong-15-phut.html

  • 5 Responsive Design Pitfalls and How to Avoid Them: 

https://www.sitepoint.com/5-responsive-design-pitfalls-and-how-to-avoid-them

  • Front-end Tools: Some of My Favorite Finds of 2015:

https://www.sitepoint.com/front-end-tools-favorite-finds-2015

2,117 total views, 1 views today

Trả lời

Next Post

Notes for Backend & System

T6 Th11 11 , 2016
Thiết kế RESTful APIs: http://techtalk.vn/thiet-ke-restful-apis.html The Basics of REST and RESTful API Development: http://www.hongkiat.com/blog/rest-restful-api-dev/ 50 dòng lệnh Linux cần biết: http://techtalk.vn/50-dong-lenh-linux-can-biet.html Thao Tác Với Dòng Lệnh Trong Terminal: http://techtalk.vn/thao-tac-voi-dong-lenh-trong-terminal.html … 2,118 total views, 2 views today