Lệnh Git hữu dụng và ý nghĩa của chúng: http://techtalk.vn/lenh-git-huu-dung-va-y-nghia-cua-chung.html SOLID – 5 nguyên tắc của thiết kế hướng đối tượng: http://techtalk.vn/solid-5-nguyen-tac-cua-thiet-ke-huong-doi-tuong.html Building Real-time Apps with Websockets & Server-Sent Events: https://www.sitepoint.com/real-time-apps-websockets-server-sent-events/ Học REACT/REDUX qua ví dụ thực tế: Khởi tạo project: http://techtalk.vn/hoc-reactredux-qua-vi-du-thuc-te-khoi-tao-project.html … 1,970 total views, 2 views today

1,970 total views, 2 views today