Reference from: http://www.2ality.com/2015/08/getting-started-es6.html — This blog post helps you to get started with ECMAScript 6 (ES6): It explains how you can interactively try out ES6. It lists ES6 features that are easy to adopt, along with how those features are coded in ES5. Trying out ECMAScript 6 There are three simple […]

1,849 total views, 2 views today

Reference from: http://techtalk.vn/thiết-kế-restful-apis.html — Hôm rồi thấy anh bạn share document về RESTful APIs của Shoptify, tự dưng nghĩ đến hình như chưa có bài viết nào bằng tiếng Việt về cách xây dựng RESTful APIs mặc dù vấn đề này đã khá phổ biến. Vậy nên tôi viết bài này, […]

1,752 total views, 2 views today

Presentation: Comparison about Bootstrap and Semantic-UI Demo Semantic-UI: http://ezlnk.link/demo-ui-frameworks/ Source in CodeIgniter: http://ezlnk.link/demo-ui-frameworks.zip   My conclusion: Although, Bootstrap is the most popular, but Semantic-UI,  in some ways I think, is well-implemented and well-remembered by neared-human-language in codes with developers. So it’s worth using. Also, semantics are trendings in the world. Why don’t we try Semantic-UI […]

1,809 total views, 4 views today

Bài viết sau đây được trích nguyên văn từ bài viết trên Blog IT Việc. Các bạn có thể xem nguyên văn tại đây: http://blog.itviec.com/2015/07/so-luong-ngon-ngu-co-lam-nen-thanh-cong-cua-developer/ — “Nếu chỉ biết một ngôn ngữ thì dù có là master của ngôn ngữ đó, bạn cũng không thể phát triển sự nghiệp.” Tôi tình […]

2,195 total views, 8 views today